Kategorija: Metodiskais darbs

Metodiskā darba prioritātes 2022./2023.m.g.

Metodiskā tēma: Digitālās pratības kā caurviju prasmes pilnveide mācību procesā. Prioritāte: Pedagogu pieredzes bagātināšana, iekļaujot digitālo pratību kā caurviju prasmi mācību procesā. Uzdevumi: Sniegt pedagogiem metodisko atbalstu par paņēmieniem, kā iekļaut digitālo pratību mācību...

Skolas mērķi un uzdevumi 2022._2023.m.g.

Izglītības iestādes mērķi  Nodrošināt mūsdienīgas,  kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības piedāvājumu atbilstoši izglītojamo individuālajām spējām, sagatavojot viņus izglītības ieguvei nākamajā izglītības pakāpē. Attīstīt pašvadības prasmes, sekmējot izglītojamo patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju, vērtību apguvi un pilsonisko...

0

Metodiskā darba prioritātes 2021./2022.m.g.

NĪKRĀCES PAMATSKOLAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀS KOMISIJAS GALVENIE DARBĪBAS VIRZIENI 2021. / 2022.m.g.   Metodiskā tēma: Atgriezeniskā saite Prioritāte: Pedagogu pieredzes bagātināšana atgriezeniskās saites organizēšanā. Uzdevumi: Sniegt pedagogiem metodisko atbalstu atgriezeniskās saites dažādošanai mācību procesā....