Kategorija: Metodiskais darbs

Skolas mērķi un uzdevumi 2022._2023.m.g.

Izglītības iestādes mērķi  Nodrošināt mūsdienīgas,  kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības piedāvājumu atbilstoši izglītojamo individuālajām spējām, sagatavojot viņus izglītības ieguvei nākamajā izglītības pakāpē. Attīstīt pašvadības prasmes, sekmējot izglītojamo patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju, vērtību apguvi un pilsonisko...

0

Metodiskā darba prioritātes 2021./2022.m.g.

NĪKRĀCES PAMATSKOLAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU METODISKĀS KOMISIJAS GALVENIE DARBĪBAS VIRZIENI 2021. / 2022.m.g.   Metodiskā tēma: Atgriezeniskā saite Prioritāte: Pedagogu pieredzes bagātināšana atgriezeniskās saites organizēšanā. Uzdevumi: Sniegt pedagogiem metodisko atbalstu atgriezeniskās saites dažādošanai mācību procesā....