Pedagogi

2022./2023. mācību gads

Administrācija: 

Dzintra LIEKMANE – direktore

Līga PRIKULE – direktores vietniece izglītības jomā

Baiba MEĻĶE - audzināšanas jomas vadītāja, pašpārvaldes vadītāja

Inese MATSATE – MATSONE - metodiskās komisijas vadītāja

Ineta MATSATE – MATSONE – metodiskās komisijas vadītāja pirmsskolā

Guna LIEPA – lietvede, saimniecības pārzine

Pedagoģiskais personāls:

Mārīte VANAGA – dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas pedagogs, Eko skolas koordinatore, 9.klases audzinātāja, pamatskolas pedagogs 5. – 6.klasei matemātikā, dabaszinībās 2. – 6.klasei, bioloģijā 7. – 9.klasei un ķīmijā 8. – 9.klasei, tālmācības pedagogs dabaszinībās, bioloģijā un ķīmijā.

Dace ŠĶIERE –  2.klases latviešu valodas un matemātikas pedagogs, 5. – 9.klases dizaina un tehnoloģiju pedagogs, pagarinātās dienas pedagogs.

Līga PRIKULE – pamatskolas 7. – 9.klasei matemātikas un 4. – 9. klasei datorikas pedagogs, tālmācības koordinatore, tālmācības pedagogs datorikā, inženierzinībās un fizikā.

Sellija JANSONE – pamatskolas 5. – 9.klasei latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas pedagogs, 5.,6.klases audzinātāja, tālmācības pedagogs latviešu valodā un literatūrā 6. – 9.kl., teātra mākslas pedagogs.

Dzintra LIEKMANE – ģeogrāfijas, sociālo zinību, Latvijas vēstures, un pasaules vēstures pedagogs, 4., 5., 6.klases audzinātāja,  projekta “PUMPURS” skolas koordinatore, pagarinātās dienas pedagogs.

Sandra LIUKIŠA - 4.,6.,8.klases sociālo zinību, 6.,8.klases ģeogrāfijas, Latvijas un pasaules vēstures pedagogs tālmācībā.

Dace GANIŅA – mūzikas pedagogs 1.- 9.klasei, tālmācības pedagogs mūzikā.

Sorenta ZANERIBA - tālmācības pedagogs latviešu valodā 1.klasei.

Baiba MEĻĶE – sporta pedagogs 1. – 9.klasei, 2.klases audzinātāja, speciālais pedagogs, tālmācības pedagogs sportā/sportā un veselībā un ētikas pedagogs 3.klasē. 

Ineta JANSONE – mājturības un tehnoloģiju/dizains un tehnoloģiju pedagogs 5. – 9.klasei, 6.,8.klases tehnoloģiju pedagogs tālmācībā.

Inese MATSATE – MATSONE – angļu valodas pedagogs, vizuālās mākslas pedagogs 1. – 4. klasei, dizains un tehnoloģijas  1.- 4.klasei pedagogs, 1.klases audzinātāja, tālmācības pedagogs angļu valodā, 1. – 4.klases vizuālās mākslas, dizaina un tehnoloģiju pedagogs, projekta “Health To Meet You” skolas koordinatore.

Tatjana BEHMANE – BERGMANE –  krievu valodas pedagogs 4.-6.klasei, pedagogs 4., 6.,8.klasei tālmācībā.

Dace KUDORE - 5. – 9.klases vizuālās mākslas pedagogs, tālmācības pedagogs vizuālajā mākslā.

Sigita PLŪME - 8. – 9.klases fizikas pedagogs, inženierzinību pedagogs 7.klasei, 1., 3., 6., 8.klases pedagogs matemātikā tālmācībā, 8.klases pedagogs fizikā tālmācībā.

Ineta MATSATE – MATSONE – pirmsskolas 5./6.- gadīgās grupas pedagogs.

Sintija TAURIŅA - pirmsskolas 5./6.- gadīgās grupas pedagoga palīgs.

Edīte KĻAVIŅA – pirmsskolas Rotaļu un attīstības grupas pedagogs.

Ilze ZANERIBA –  pirmsskolas rotaļu grupas pedagoga palīgs.