Rekvizīti

Nīkrāces pamatskola
Reģ. Nr. 4112901185,
Dārza iela 3, Dzelda,
Nīkrāces pagasts,
Kuldīgas novads,
LV-3320,