Valsts pārbaudes darbi un eksāmeni

Valsts pārbaudes darbu grafiks 2021./2022.mācību gadam.

2021./2022.m.g. valsts pārbaudes darbu norises laikus tām izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas,  nosaka Ministru kabineta 2021.gada 11.marta noteikumi Nr. 158 “Noteikumi par valsts pārbaudes norises laiku 2021./2022. mācību gadā“.

Valsts pārbaudījumu grafiks [PDF]: PROJEKTS(visc.gov.lv)


Valsts pārbaudes darbu grafiks 2020./2021.mācību gadam.

Atbilstoši MK 2013.gada 17. decembra noteikumiem Nr.1510 “Valsts pārbaudījumu norises kārtība” izglītības iestādes vadītājs norīko diagnosticējošo darbu vadītāju (tas drīkst būt arī mācību priekšmeta skolotājs, kurš māca konkrēto klasi) un vērtētāju.

Diagnosticējošo darbu programmas ir publicētas VISC tīmeklī.

Valsts pārbaudes darbu norise (publicētas VISC tīmeklī) ir plānota gan attālināti, gan klātienē, ja, ievērojot veselības drošības pasākumus, skolēni varēs uzsākt mācības klātienē.

Diagnosticējošo darbu mutvārdu daļu izglītības iestādes organizē tiešsaistē no 13. aprīļa līdz 29. aprīlim pēc skolas izveidota saraksta, ievērojot pārbaudes darba norises laikos noteiktās darbības. Mutvārdu daļas vadītājs un intervētājs drīkst būt mācību priekšmeta skolotājs.

Ja darbu norises tiks organizētas attālināti, tad izglītības iestāde, ievērojot skolēnu tehnisko nodrošinājumu un iespējas, to var organizēt, izmantojot līdzšinējo pieredzi citu pārbaudes darbu norisē

Darba vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu.

Diagnosticējošie darbi paredzēti tikai skolēnu zināšanu un prasmju pārbaudei, paškontrolei, nevis semestra vērtējumu uzlabošanai.

VPD9_12_2021

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 26.maija noteikumos Nr.319 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021.mācību gadā””

        28. janvārī, valdība pieņēma lēmumu par vairāku Ministru kabineta noteikumu  grozījumiem, kuri nosaka 2020./2021. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus,  eksāmenu skaitu par vispārējo vidējo izglītību un noteikumus, kas regulē 1. un 12. klases brīvlaikus 2. semestrī.

        Lai šajā mācību gadā veiksmīgi notiktu valsts pārbaudes darbu norise un, ņemot vērā to, ka 3. klases skolēniem tika pagarināts ziemas brīvlaiks, grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 26. maija noteikumos Nr. 319 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā” nosaka, ka 3.klases diagnosticējošie darbi notiks martā

6.klases diagnosticējošo darbu norises datumi netiek mainīti

9.klasei monitoringa darbs vai eksāmens – informācija tiks precizēta.

 

Iepriekšējais (zemāk esošais) dokuments nav spēkā!

Ministru kabineta noteikumi Nr. 319 https://likumi.lv/ta/id/315040-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2020-2021-macibu-gada

VPD_grafiks_2020


Valsts pārbaudes darbu grafiks 2019./2020.mācību gadam.

 


eksameni111eksameni