Konsultācijas

Nīkrāces pamatskolas pedagogu
konsultāciju saraksts
2020./2021.m.g.

 

konsultacijas 2021-09-19 101621

 * Sakarā ar valstī pastāvošajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem un, balstoties uz Nīkrāces pamatskolas 2021.gada 30.augusta pedagoģiskās padomes pieņemtajiem noteikumiem “Kārtība izglītības procesa organizācijai un COVID-19 infekcijas drošības principu ievērošanai Nīkrāces pamatskolā 2021./2022.mācību gadā.” 6.5.3. punktu “Izglītojamiem tiek nodrošinātas mācību priekšmetu skolotāju konsultācijas, kuras ieteicams apmeklēt palīdzības saņemšanai,  neapgūtās mācību vielas apgūšanā. Konsultācijas organizē, ievērojot 2 m distanci, ne vairāk kā 5 izglītojamiem atrodoties klasē, ja izglītojamie ir no dažādām klasēm“, izglītojamajam ar pedagogu ir jāvienojas par konsultācijas apmeklēšanas dienu un laiku.


Nīkrāces pamatskolas pedagogu

konsultāciju saraksts
2020./2021.m.g.

Konsultacijas_2020


 

Skolotāju konsultāciju laiki
attālinātās mācīšanās procesā
2019./2020.m.g.

 Nīkrāces pamatskolas pedagogu
stundu konsultāciju saraksts
2019./2020.m.g.
konsultāciju+saraksts_2019