Aktuālās vakances

Kuldīgas novada pašvaldības Nīkrāces pamatskola, reģ.nr. 40900036043 aicina darbā uz vakanto

Skolotāja LOGOPĒDA amatu

Prasības pretendentiem:

–    iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība un speciālā pedagoga izglītība, atbilstoši MK noteikumiem Nr.569 no 11.09.2018. ”Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;
– valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasmes, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.
 • var būt students, dodam iespēju praktizēties, strādājot radošā skolotāju komandā.

Būtiskākie darba pienākumi:

 • veikt izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas attīstības izvērtēšanu, attīstības dinamikas izpēti;
 • nodrošināt izglītojamiem individuālas nodarbības;
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem un skolotājiem, sniegt konsultācijas un skaidrojumu par veiktās izpētes rezultātiem, attīstības dinamiku un ieteikumus turpmākam izglītības procesam;
 • sagatavot rakstveida atzinumus par izglītojamo pārbaudes rezultātiem;
 • plānot savu darbību, sagatavot amata veikšanai nepieciešamo dokumentāciju.

 

Piedāvājam:

 • darba līgumu uz nenoteiktu laiku nepilnas slodzes darbam(0,5 slodzes);
 • amatalgu 1020,00 EUR mēnesī par slodzi (pirms nodokļu nomaksas), darba samaksa atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
 • veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada.

 

Pieteikšanās termiņš 11.11.2023.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz nikracesskola@kuldigasnovads.lv; tel. 25 337 332

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Kuldīgas novada pašvaldība  informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Kuldīgas novada pašvaldība ,adrese Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads.