Aktuālās vakances

Pirmmskola_janv

Nīkrāces pamatskola (reģistrācijas Nr. 40900036043) no 11.janvāra aicina darbā PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGU uz noteiktu laiku.

 

Darba vieta:

Nīkrāces pamatskola, Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads.

 

Būtiskākie darba pienākumi:

  • Nodrošināt objektīvu un atbalstošu saskarsmi izglītojamo zināšanu un prasmju apguvei, attieksmju veidošanai.
  • Organizēt un vadīt mācību un audzināšanas darbību pedagoģisko mērķu sasniegšanai, saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmas vadlīnijām.
  • Analizēt un vērtēt izglītojamo iegūtās zināšanas un prasmes. plānot savu darbību, sagatavot amata veikšanai nepieciešamo dokumentāciju.

Prasības:

  • izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • var būt students, dodam iespēju praktizēties, strādājot radošā skolotāju komandā;
  • labas, pozitīvas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem.
  • prast plānot un organizēt savu darbu.

Atalgojums:

Darba samaksa atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Darba laiks:

0.8 slodzes

 

Darba līgums tiek noslēgts uz noteiktu laiku.

 

Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli lūdzam nosūtīt uz

e-pastu: nikracesskola@kuldigasnovads.lv  vai

lietvedībā (adrese: Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pag., Kuldīgas nov., LV – 3320) ar norādi „Pirmsskolas izglītības pedagoga vakance”.

Tālrunis papildu informācijai: 28292709

Kontaktpersona: Nīkrāces pamatskolas direktore Dzintra Liekmane

 

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.