Skolas vēsture

senā Nīkrāces skola Nīkrāces (Briņķu) skola savu darbību uzsākusi 1841./42.mācību gadā. Tai laikā skola atradās baznīcu pārziņā, tāpēc arī mācības bija tikai reliģiska satura. Nīkrāces skola bija Embūtes baznīcas draudzes pārziņā un piederēja pie tā sauktajām evaņģēliskajām luterāņu lauku tautas skolām. Līdztekus mācībām Nīkrāces pagasta skolā notika mācības arī bijušā Briņķu pagasta „Jāņkrogā”, ko Briņķmuižas grāfs Simoliņš bija atvēlējis skolas vajadzībām. Vecā krogus ēka ilgus gadus kalpoja par skolu. 1895.gadā to pievienoja Nīkrāces skolai.

Uz vietējo pagasta iedzīvotāju ierosinājuma un ar to aktīvu atbalstu 1895.gadā Nīkrāces skolu sāka pārbūvēt par divstāvu ēku. Skola vēl nebija pilnīgi pārbūvēta, kad tā uzsāka mācības kā divklasīgā ministrijas skola. Lai beigtu šo skolu, bija jāmācās seši gadi. Bija trīs klases un katrā klasē divas nodaļas. Skolēni mācījās pat no Vaiņodes, Nīgrandes, Asītes, Rudbāržiem, Skrundas, Padures un citām vietām, jo nekur tuvumā tik augstas skolas nebija. Skolēnu skaits strauji auga, to bija ap 200. Skola kļuva ievērojama visā apkārtnē.

Valdības izdotajos likumos bija norādīts, ka skolu darbs jāvada pēc mācību programmām un instrukcijām. Mācīja šādus priekšmetus: ticības mācību, krievu valodu, aritmētiku, vēsturi, ģeogrāfiju, dzimto valodu, dabas zinības, glītrakstīšanu, baznīcas dziedāšanu un rasēšanu. Pēc iespējas jāmāca vēl vingrošana, amatniecība, pamatmācība zēniem, rokdarbi meitenēm, dārzniecība, augļkopība, dārzkopība un biškopība. Skolēni bijuši ar labām zināšanām, jo mācījušies ar lielu interesi.Pirmā meitene, kura beidza Nīkrāces ministrijas skolu bija Vormsātes dārznieka meita Hilda Kromvalda ap 1897.gadu.

Ministrijas  skolu be1940.g._6.jūnijs_Nīkrāces_skolas_pagalmā_png_600x375_watermark-zl_watermark-r20xb20_q85igušajiem bija lielas perspektīvas – viņi varēja iestāties Baltijas skolotāju seminārā, pēc eksāmenu izturēšanas varēja pat iestāties augstskolā. Nīkrāces ministrijas skolas skolēni aktīvi iesaistījās 1905.gada notikumos.

Pasaules kara laikā 1916.gadā, vāciešiem iebrūkot Latvijā, Nīkrāces skola evakuēta un sākusi darboties kā latviešu bēgļu bērnu skola Igaunijā Narvas grīvā.1918.gadā ap decembra beigām no jauna Nīkrāces skola uzsāka darbu. Tagad tā saucās Nīkrāces sešklasīgā pamatskola. 1919./1920.m.g. bija tikai divi skolotāji – M. un J. Ļuči. 1920.gada pavasarī par skolotāju sāk strādāt J. Blūms. 1924.gadā skolā sāk darboties kopgalds un nodibināts stīgu orķestris, kuru vadīja Ernests Kamerovskis. Rosīgi strādāja pašdarbnieki. Tika iestudētas lielas lugas.

Neatkarīgās Latvijas laikā skolā nodibinājās mazpulki, tika izdots arī savs žurnāls „Mazpulks”. Ap 1930.gadu skolā ierīkota elektrība. No 1940.gada ieviesta obligātā izglītība, skolēnu skaits ir vairāk nekā divi simti. Neilgu laiku skolu nosauc par Nīkrāces nepilno vidusskolu. 1944.- 1945.gadā mācības Nīkrāces skolā nenotiek, jo skolā atradās pirmās palīdzības punkts.. Darbību skola atsāka no 1945.gada 1.septembra. Līdz 1949.gadam tā saukta – Nīkrāces septiņklašu pamatskola (atradās Aizputes apriņķa tautas izglītības nodaļas pakļautībā). Skolā mācījās 143 skolēni, internātā dzīvoja 63 skolēni. No 1950.- 1957.gadam- Nīkrāces septiņgadīgā skola (Skrundas rajona Tautas izglītības nodaļas pakļautībā). Skolā darbojās labs dramatiskais kolektīvs un leļļu teātris. No 1958.gada skola pārdēvēta par Friča Deglava septiņgadīgo skolu skolu. No 1960.gada skola atradās Saldus rajona Tautas izglītības nodaļas pakļautībā.nikraces_pamatskola

Direktora Kārļa Krustkalna vadībā tika veidots dendroloģiskais parks un plašs novadpētniecības darbs, pētīta skolas vēsture. No 1962.- 1963.gada mācības notiek 9 klasēs, skolēnu skaits 108. No 1963.- 1989.gadam apmācības notiek 8 klasēs (Kuldīgas rajona Tautas izglītības nodaļas pakļautībā). Kopš 1989.gada  – 9 klašu izglītība. No 1992.gada pārdēvēta par Nīkrāces pamatskolu un līdz 1995.gadam atradās Kuldīgas rajona skolu valdes pakļautībā. No 1994.gada kā pirmo svešvalodu sāk mācīt angļu valodu.

No 1995.gada Nīkrāces pamatskolu pārņem Nīkrāces pašvaldība. 1995.gadā izveidoja rotaļu grupu pirmskolas vecuma bērniem, tā izvietota daudzdzīvokļu mājas trīsistabu dzīvoklī, jo vecā skolas ēka ir avārijas stāvoklī. 1996.gada novembrī pamatskola pārceļas uz jaunām telpām Dzeldā (pārprojektētās un pārbūvētās p/s Nīkrāce laikā uzsāktā bērnu dārza telpās, ēka pabeigta par bijušās Skrundas radiolokācijas stacijas līdzekļiem).No 1998.gada skolā ierīkota gāzes apkure, līdz tam elektroenerģijas apkure. Līdz 2002.gadam skolā darbojās internāts. No 2002.gada uzsākta obligātā pirmsskolas apmācība 5 un 6gadīgiem bērniem. Izveidota materiālā bāze, iekārtotas telpas un apsildes sistēma. 2003.gadā ekspluatācijā nodots sporta stadions, veikta datorklases pārinstalācija.

Ar labiem panākumiem mūsu skolas skolēni startējuši rajona mācību priekšmetu olimpiādēs un sporta sacensībās un skatuves runas konkursos. Skola piedāvā papildus bērnu interešu izglītību, pulciņus un fakultatīvās nodarbības. 2015. gada 25. septembrī Nīkrāces pamatskola iegūst Ekoskolas statusu.

Materiālu sagatavoja: Dz. Liekmane, S. Rudzīte, foto: skolas arhīvs

 Skolas majas lapas logo