Vides novērtējums

Vides novērtējums

 

Atkritumi

Skolā sāk  notikt atkritumu šķirošana. Skolēni sāk izprast atkritumu šķirošanas nozīmīgumu, gan kā tīrāku vidi sev apkārt, gan kā iespēju saudzēt dabas resursus. Katrā klasē  un otrā stāva gaitenī ir novietotas atkritumu kastes. Tās pagatavojām no otrreizējā materiāla kartona kastēm, kuras aplīmējām, lai skaistāk izskatītos. Šīs kastes ir domātas priekš papīra. PET un stikla pudeles pie mums ir ļoti maz, jo veikals atrodas tālāk no skolas, ja tādas ir , tad skolēni tās izmet konteineros, kas novietoti ārā. Izlietoto papīru un dažādus atgriezumus vācam un nododam Līgatnes papīra fabrikai, tā piedaloties “ Zaļās jostas” rīkotajos konkursos un par to saņemot zīmēšanas papīru un dažādu ekskursiju piedāvājumus par dažādām atlaidēm. Organiskos atkritumus, kas radušies skolas ēdnīcā, savāc ēdnīcā strādājošie saviem lopiem.

Stiprās puses

Skolā katram ir pieeja šķirot papīru, baterijas un sadzīves atkritumus. Atkritumus izved , SIA “Eko – Kurzeme” vienu reizi nedēļā. Skolā ir izvietoti divi jauni konteineri atsevišķi priekš stikla šķirošanas un plastmasas pudelēm un maisiņiem un citai plastmasas tarai. Sākam šķirot atkritumus. Ar 2015.g. sākam klasēs šķirot papīra atkritumus. Skolā izmanto skolvadības sistēmu    “e – klasi, uzdevumi.lv, tas mazina papīra izmantošanu. Skolēni un skolotāji aktīvi iesaistās makulatūras vākšanā.

Vājās puses

Jāsamazina papīra izmantošana. Jāuzsāk izlietoto bateriju vākšanas kampaņa. Daudz skolotāji  kopē darbus skolēniem. Trūkst projektori, ekrāni, un tāfeles.

Jāizveido komposta kaudžu vieta, kur kompostēt nopļauto zāli, lapas, nezāles, nokritušos ābolus, kurus pēc tam varētu izmantot dobju mēslošanai.

Nākotnes iespējas

Izveidot vietu papīriem, kuriem viena puse vēl izmantojama. Ieaudzināt katrā skolēnā atbildību par skolas iekšējo un ārējo vidi.

Vairāk iesaistīt skolēnus un sabiedrību elektrisko un elektroierīču vākšanā un nodošanā.

Nākotnes draudi

Var sadārdzināties atkritumu izvešanas cenas.

Enerģija

Skolā šī gada janvārī pabeidza skolas ēkas energoefektivitātes siltināšanas darbus, kas ļauj ietaupīt gan siltumenerģiju , gan elektroenerģiju. Iepriekšējais kurināšanas veids bija ar dabas gāzi, tas sadārdzināja izmaksas. Tagad ārpus skolas ir atsevišķa kurtuve, kur pa kurināmo izmanto koka granulas. Apkures laikā visās skolas telpās ir silts, siltumu var regulēt. Šādā veidā varam ekonomēt izmaksas. Ar šo gadu varēsim veikt siltumenerģijas patēriņa salīdzināšanu pa mēnešiem un gadā.  Šajā gadā elektroenerģijas patēriņš ir daudz lielāks , jo gremota darbos patēriņš ir liels. Bez siltināšanas darbiem veicām daudzām telpām remontu. Apgaismojums visās telpās ir pietiekams un atbilst visām normām. Regulāri tiek tīrīti logi un lampas.

Stiprās puses

Apgaismojums pie skolas tikai diennakts tumšajās stundās. Veikta skolas renovācija, pilnībā nomainīti logi, durvis, siltināta visa skola. Brīvdienās tiek samazināti siltuma padeves režīmi. Skolā ikdienā tiek regulēta siltuma padeve. Klases ir labi apgaismotas.

Skolēnu un darbinieku iesaistīšanās pareizā ēkas vēdināšanā un elektroenerģijas taupīšanā.

Vājās puses

Jāveic ikdienā telpu vēdināšana. Ne vienmēr izslēdz gaismu telpas. Jāizliek brīdinājuma uzraksti par elektrības izslēgšanu. Brīžiem gaisma tiek atstāta  telpās saulainā laikā. Neizslēdz elektroierīces, datorus. Atkārtoti atgādināt, ka arī gaidīšanas režīmā elektroierīces patērē enerģiju.

Nākotnes iespējas

Nomainīt spuldzes uz LED . Jāizmēra elektroenerģija un siltumenerģijas zudumi. Savest kārtībā san. mezglu darbību, ieviest roku žāvētājus, uzstādīt sensora apgaismojumu telpās , kur tas mazāk vajadzīgs.

Nākotnes draudi

Nepietiekams finansējums.

Transports

Skolas darbinieki un skolēni skolā ierodas dažādi – kājām, ar velosipēdiem, ar mašīnām , skolas autobusu un sabiedrisko autobusu. Lielākā daļa skolēnu dzīvo centra un uz skolu dodas kājām , jo skola atrodas tuvu mājām . Tie, kas dzīvo tālāk no skolas no rītiem un vakarā brauc ar skolas un sabiedrisko transportu. Mazāk ir to bērnu ,kur vecāki atved uz skolu.

Stiprās puses

Skolēni zina drošības noteikumus uz ielas , ceļa un sabiedriskajā transportā. Lielākā daļa skolēnu uz skolu dodas ar kājām, to nosaka netālais attālums no dzīvesvietas līdz skolai. Sabiedriskā transporta pietura ir tuvu skolai. Velosipēdu novietne ir pie skolas. Skola atrodas tālāk no autoceļiem. Ir izveidota auto stāvvieta  pie skolas, kur novieto skolas darbinieki savas automašīnas. Skolotāji lietderīgi izmanto savas automašīnas, jo brauc pa vairākiem uz un no skolas.

Vājās puses

Visiem skolēniem nav velovadītāju tiesības. Mazkustīgs dzīvesveids, skolēnu piesaiste vecāku transportlīdzekļiem un ģimenes ieradumiem. Sadarbība ar CSDD par velovadītāju apmācību un eksāmenu kārtošanu.

Nākotnes iespējas

Visiem skolēniem nokārtot velosipēdistu tiesības un sadarboties ar CSD.

Lai autobusi būtu darbināmi ar elektrodzinējiem, jo tas būtu iespējams. Skrundā ir uzpilde automašīnām.

Nākotnes draudi

Nolietojusies tehnika, Izglītot sabiedrību par izplūdes gāzu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un pašu veselību.

Ūdens

Ūdeni skolā izmantojam, roku mazgāšanai, dušās nedaudz izmanto pēc treniņiem, trauku mazgāšanai, skolas telpu sakopšanai un sanitārajos mezglos. Skolēni ūdeni izmanto arī dzeršanai. Liels ūdens daudzuma patēriņš ir sanitārajos mezglos un ir daudz pilošu krānu, jo šeit ir nolietojusies tehnika. Jāiegādājas skolai modernie krāni ar sensoriem.

Stiprās puses

Klašu telpās ir izlietnes – iespēja ievērot personīgo higiēnu. Ūdens padeve kvalitatīva, jo ūdens ir atdzelžots. Skolēniem tiek stāstīts par ūdens taupīšanu gan mācību stundās ,gan audzināšanas stundās. Vides pulciņā skolēniem māca ,kā noteikt ūdens tīrību bioloģiskām un ķīmiskām metodēm.

Vājās puses

Bezatbildīga rīcība izmantojot ūdeni. Jānomaina tualetes podi un krāni. Labierīcībās tualetes podi jānoregulē uz optimālu ūdens padevi. Jāizliek pie ūdens krāniem atgādnes par ūdens taupīšanu. Vendens ūdens tvertne ir vajadzīga koridorā.

Nākotnes iespējas

Savest kārtībā visus sanitāros mezglus, nomainīt  vecos ūdens krānus pret  modernajiem, lai mazinātu izmaksas.

Nākotnes draudi

Ja nesavedīsim kārtībā san mezglus, tad jebkurš neracionāls ūdens patēriņš radīs gan finansiālus, gan videi būtiskus zaudējumus.

Veselīgs dzīvesveids

Ir uzlabojušās sporta stundas, daudz piedalāmies sporta sacensībās skolā, novadā un ārpus novada. Skolēni vairs tik daudz neslimo un rindas pie māsiņas vairs nav. Visi skolēni ēd pusdienas. Pusdienas ir garšīgas, tikai  vajadzētu piegriezt lielāku vērību ēdienu sortimentam. Daudz strādājam pie skolēnu saustarpejām attiecībām, to uzlabošanai, iesaistot vecākus, audzinātājus, skolotājus un psihologu.

Stiprās puses

Klases telpas tiek uzkoptas vienreiz dienā. Koplietošanas telpas , sanitārie mezgli tiek uzkopti stundu laikā. Visu veidu mazgāšanai izmanto sertificēti Veselības ministrijas prasībām atbilstoši mazgāšanas līdzekļi. Skolas telpas tiek uzkoptas regulāri. Iesaistoties ES projektos” Augļi skolai” un “ Skolas piens” ir iespējams papildināt skolēnu uzturu ar veselīgu pārtiku. Ir daudz sasniegumu sportā. Skolas ēdnīcā vienmēr ir silts ēdiens. Notiek skolēnu izglītojošais darbs personīgās higiēnas un veselības jomā. Sporta stundas notiek daudz svaigā gaisā. Pēc mācību stundām ir iespēja darboties sporta pulciņā. Iesaistoties Mamma daba aktivitātēs ir iespēja stundu laikā vairāk iet ārā. Apkārtnē nav ražotņu, kas piesārņotu gaisu .Zaļa skolas apkārtne. Skolā notiek daudz dažādu konkursu , kas palīdz skolēniem apgūt dzīves gudrības. Daudz strādā pie savstarpējām  attiecībām, izskaidrojot katru pārkāpumu jau tūlīt.

Vājās puses

Daudz skolēni nav raduši ēst zupas un salātus. Skolas ēdnīcā jāpārskata ēdienkarte, lai ēdienu izvēle būtu daudzveidīgāka. Maz ēdnīcā piedāvā dabīgi spiestās sulas. Neveselīgi ēšanas paradumi ģimenēs. Piegriezt lielāku uzmanību savstarpējām attiecībām ģimenē un skolā draugu vidū.

Nākotnes iespējas

Vajadzētu labiekārtot āra klasi ,kur varētu visu gadu izvest āra stundas.

Nākotnes draudi

Daudz jāstrādā ar vecākiem, jo viņi neizprot savu rīcību sekas pret savu  bērnu.

Skolas vide un apkārtne

Skola atrodas tālu no pilsētas, gaiss ir tīrs, apkārtnē ir saglabāta dabīgā bioloģiskā daudzveidība. Apkārtne ir piemērotā āra nodarbībām. Šogad mūsu izvēlētā eko tēma ir mežs. Mums vēl daudz kas ir jāizdara , lai uzlabotu skolas iekšējo vidi un arī daudz jāpiestrādā pie apzaļumošanas.

Stiprās puses

Skola ģeogrāfiski atrodas zaļā zonā un tālu no pilsētas putekļiem. Skolas apkārtne ir piemērota āra nodarbībām. Skolas apkārtnē ir saglabāta bioloģiskā daudzveidība. Sporta laukums ir piemērots sporta aktivitātēm. Veikti svarīgi renovācijas darbi skolā. Veikti kosmētiskie remonti daudzās klasēs un koridoros. Skolēni labprāt izmanto skolas teritoriju starpbrīžos un pēc skolas. Tiek gatavoti putnu būrīši un barotavas, kurus izliek skolas teritorijā. Pieteicas projektos, lai iegūtu finansējumu zaļajai klasei skolas ceturtā stāva mansardā. Ļoti laba sadarbība ar vecākiem, kuri piedalās skolas labiekārtošanā. Skolēni pavasarī brauc stādīt mežu. Skolēni sastādīja eglītes gar skolas robežu.

Vājās puses

Jāpiestrādā pie skolas teritorijas apzaļumošanas. Labiekārtot zaļo klasi  laukā. Sakārtot skolas teritoriju. Salabot skolas iebraucamo ceļu. Jāuzlabo skolēnu savstarpējās attiecības un mikroklimats klasēs. Savest kārtībā atlikušās telpas un gaiteņus.

Nākotnes iespējas

Izbūvēt skolas ceturtajā stāvā zaļo klasi, iegādāties dažādus telpaugus kādi skolā nav.

Ar Nīkrāces pagasta palīdzību veikt skolas iebraucamā ceļa remontu.

Nākotnes draudi -Trūkst finanses

Mežs

Nīkrāces pusē ir daudz mežu. Tie ir gan jaukta tipa, gan skujkoku meži. Meži atrodas lielākā attālumā no skolas, tādēļ stundās , kā mācību  bāzi ir grūti izmantot, jo nevar iekļauties  mācību stundas garumā. Meži pieder īpašniekiem un Latvijas mežiem. Tie ir sakopti un ir daudz ,kailcirtes , kur pēc tam ir sastādīts jaunais mežs.

Visi skolēni piedalās Mammadaba rīkotajā meistarklasē, kā arī Latvijas meži rīkotajos pasākumos. Mazākie skolēni iet uz mežu un izliek barotavās saknes, kartupeļus un sienu zvēriem. Šogad mums piešķīra Mammadaba  Vestniecības skolas nosaukumu. Tādēļ mēs daudz pavadām mežā un cenšamies to iepazīt un izzināt.

Mācību saturs

Ekoskolas darbības plāna galvenie pasākumi ir iekļauti skolas attīstības plānā. Skolā ir vides pulciņš, jaunsargu pulciņš un sporta pulciņš, kuri aktīvi iesaistās Ekoskolas pasākumos. Vides  un ekoskolas tēmas tiek integrētas mācību priekšmetos, visās klašu grupās. Sākot ar oktobra mēnesi mēs iesaistām katrā piekšmetā vienu eko tēmu. Skolotāji sastāda stundas tematisko plānojumu un stundas gaitu, kuru nodod ekopadomei. Gada laikā tiek izņemtas visas tēmas mācību stundās. Šogad veidojam arī āra stundas katrs audzinātājs savai klasei savā priekšmetā. Skolēnu atsauksme ir  grandioza. Šīs stundas viņiem sagādā prieku. Stundas tiek fotogrāfētas un uzņemti nelieli video klipi, kurus pēc tam apkopojam.

Piedalāmies konkursos, Rīkojam skolā konkursus visam novadam, kā arī pie mums tika rīkots vides konkurs‘’Dzīvojam zaļi”, kuru rīkoja Liepājas vides departaments. Piedalījāmies konkursā Šodien laukos, kur ieguvām pirmo vietu.

Līdzdalība

Ekoskolu aktivitātēs iesaistās vecāki, viņi ar lielu atdevi veic uzticētos darbus. Pārējo sabiedrību cenšamies iepazīstināt ar mūsu darbību caur domes mājas lapu , novada avīzīte liekam iekšā rakstiņus. Skrundas televīzija ir izveidoti raidījumi par mums, kā arī Kuldīgas rajona avīzē Kurzemnieks. Mūs atbalsta un finansiāli palīdz īstenot lielākus pasākumus Nīkrāces pagasts un Skrundas novada dome. Daudz ciemiņu ir viesojušies mūsu skolā no Ķīnas, Ukrainas, skolotāji no blakus novadiem. Visiem patīk mūsu mazā skoliņa un paveiktais. Mēs nevaram pie sasniegtā apstāties , bet ir jāturpina tālāk.