Nīkrāces pamatskolas IZGLĪTOJAMO MĀCĪBU SASNIE GUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA PIRMSSKOLAS IZGLĪT ĪBAS GRUPĀS