iekšējās kārtības noteikumi nīkrāces pamatskolā (1)