Nīkrāces Pamatskola

Skolas mērķi un uzdevumi 2022._2023.m.g.

Izglītības iestādes mērķi  Nodrošināt mūsdienīgas,  kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības piedāvājumu atbilstoši izglītojamo individuālajām spējām, sagatavojot viņus izglītības ieguvei nākamajā izglītības pakāpē. Attīstīt pašvadības prasmes, sekmējot izglītojamo patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju, vērtību apguvi un pilsonisko...

Ārpusstundu darba plāns 2022./2023.

Nīkrāces pamatskolas ārpusstundu darba plāns 2022./2023.m.g. 1.pusgadam. Datums Mēnesis Pasākums Atbildīgais Septembris 01.09.2022 Zinību diena! B.Meļķe 02.09.2022 Sporta diena 1.-9.klasei B.Meļķe 09.09.2022 Pārgājiens: “Pretī rudenim!” B.Meļķe un klašu audzinātāji 22.09.2022 Spiningošanas apmācība pie Dzeldas...